Strategické riadenie

3 kroky k strategickému riadeniu

Zamysleli ste sa už niekedy nad tým, prečo je dnes veľa firiem riadených operatívne a nie strategicky? Dôvodov je určite viacero, uvediem tri, s ktorými sa stretávam vo svojej konzultačnej praxi, špecificky na Slovensku a v Českej republike. 

Firemné procesy sú príliš naviazané na osobu „najvyššieho“

Niektorí vrcholoví manažéri cielene smerujú procesy cez svoju osobu, pretože chcú o všetkom vedieť, a chcú mať zároveň pocit, že  tým získavajú nad firmou väčšiu kontrolu. Možno, ale za akú cenu? Nestačilo by byť len dobre informovaný?

Vo firme nie sú dostatočne popísané procesy, chýbajú metriky (KPIs), alebo je nejasne definovaná zodpovednosť za procesy. Jednoducho, vo firme chýba funkčný systém riadenia. Spôsobuje to situáciu, v ktorej sa zamestnanci so všetkým obracajú na svojho nadriadeného.  Jemu to pridáva na zaneprázdnenosti a berie mu to čas, ktorý by  mohol venovať ozajstnému riadeniu. Dajme si ruku na srdce, koľkokrát robíme veci, ktoré by sme nemuseli, ak by sme ich správne delegovali. 

Neexistuje jasne spracovaná stratégia firmy

Je to zaujímavé, ale dôvodom pre nedostatok času na vytvorenie stratégie je absencia stratégie.

Absencia stratégie a jej realizácie zákonite spôsobujú zameranie sa firmy a jej vedenia len na operatívu. Horizont vnímania býva často iba najbližšia zákazka. 

Vedomosti a zručnosti manažérov nie sú na požadovanej úrovni

Na Slovensku dnes máme deficit kvalitných manažérov. Naše školy neposkytujú prípravu v dostatočnej kvalite. Sme svedkami druhotnej migrácie, keďže veľké množstvo mladých ľudí odchádza pracovať do zahraničia. Len zlomok z nich sa vráti späť. Firmy sú takto odkázané na obsadzovanie manažérskych pozícii predovšetkým z interných zdrojov.

Nie vždy je však vo firmách implementovaný fungujúci talent manažment, ktorého súčasťou je kvalitný rozvoj a vzdelávanie budúcich riadiacich pracovníkov. 

Ako teda prejsť od operatívy viac k strategickému riadeniu?

1. Odpútajte sa od operatívy
Podstatou tohto kroku je identifikovať aktivity, ktoré vás najviac zahlcujú, delegovať ich a vytvoriť spôsob na sledovanie ich realizácie. Kľúčom k úspechu je definovať procesy (jasne stanovené pravidlá a postupy), spolu s delegovaním zodpovednosti za ich realizáciu.   

2.   Vytvorte si efektívnu stratégiu
Stratégia je prostriedok, ktorý spája jednotlivé časti organizácie tak, aby dokázali fungovať ako jeden celok. Zároveň je to  nástroj na stanovenie smeru pre firmu. Dobrá stratégia dokáže premeniť aktivitu firmy na cielenú, účelovú akciu. Keďže realizácia stratégie si vyžaduje koordináciu úsilia viacerých útvarov a oddelení, veľakrát umožňuje vznik rôznych plánov. 

A keďže okolie je nepredvídateľné, samotná stratégia nemôže byť klasický plán. Je to skôr rozvíjanie hlavnej myšlienky v neustále sa meniacom prostredí. Umožňuje súdržnosť tým, že vytvára rámec pre rozhodovanie.

Zo skúseností vyplýva, že najlepšie je stratégiu tvoriť v tíme. Napríklad prostredníctvom workshopov, za účasti vedenia a kľúčových pracovníkov. 

Cieľom workshopov býva:    

  • Definovanie vízie, misie a firemných hodnôt. 
  • Nastavenie strategických cieľov. 
  • Definovanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI).
  • Vypracovanie strategických opatrení a projektov.

Tvorba stratégie môže mať dopad na zmenu organizačnej štruktúry, zmenu štýlu riadenia, zmenu firemnej kultúry, výmenu ľudí na kľúčových pozíciách a podobne.

3. Nastavte systém riadenia a koučujte ľudí
Jedna vec je stratégiu vytvoriť. Firme však prinesie úspech iba kedy, ak sa stratégia prenesie do praxe,  a ak sa ľudia budú podľa nej aj správať. Prieskum Economist Intelligence Unit & Marakon Associates odhalil, že firmy dosahujú v priemere len 63 % výsledkov zo svojich očakávaní definovaných v stratégii.

Ak chceme firemnú stratégiu úspešne implementovať, potrebujeme zabezpečiť jej „rozpad“ v organizačnej štruktúre na jednotlivé pracovné pozície. Následne je potrebné previazať ju s motivačným systémom a reportingom. To však stále nestačí. Aby sme si niečo nové osvojili,  potrebujeme si vybudovať zdravý návyk. Z tohto dôvodu je kľúčové nastaviť pravidelné manažérske aktivity, ktoré podporia u ľudí zmenu návykov. V tomto procese zohráva dôležitú úlohu pravidelná spätná väzba, koučovanie, či one-to-one rozhovory.

A na záver ešte citát od starovekého čínskeho stratéga a generála Sun Tzu: „Všetci môžu vidieť taktiky, ktorými dobývam územia. To čo však nikto nevidí, je stratégia, z ktorej pramení moje víťazstvo.“  

V prípade záujmu vám riešenie predstavíme priamo na našom školení Management University. Prihlásiť sa môžete tu.

Juraj Líška
Riaditeľ konzultačnej divízie