Online simulácia podnikania

Rozviňte svoje zručnosti a schopnosti rozhodovať sa

„Naše súčasné výsledky nie sú nič iné len výsledok nášho skoršieho uvažovania. Sme tam, kam nás naše myšlienky priviedli a zajtra budeme tam, kam nás privedú naše dnešné úvahy.“  Blaise Pascal

Čo nám priniesla schopnosť rozhodovať sa?

1. Rozhodnutie o rolách

Prvý krát, kedy sme začali intenzívne cítiť a chápať silu rozhodovania sa, bola situácia, kedy sme sa ako traja spoločníci vo firme potrebovali dohovoriť na našich rolách a zameraní našej práce v spoločnosti. Myslím, že je to jeden zo základov dlhodobej úspešnosti našej spoločnosti. Každý z nás vie, rozumie a cíti, čo sa od neho očakáva.

2. Rozhodnutie na základe stratégie

Druhým dôležitým rozhodnutím bolo riadiť firmu na základe stratégie.  Rozhodnutia, ktoré stratégia obsahuje držia našu stabilitu a vytvárajú podmienky pre našu budúcnosť. Často sa k stratégii spoločne vraciame a diskutujeme, či to, na čom sme sa dohovorili, aj žijeme. Postupne sme sa naučili, že stratégia spoločnosti nie je záležitosťou len nás spoločníkov, ale všetkých, ktorí u nás pracujú. A tak sme sa učili počúvať ostatných, podporovať ich nápady a hľadať spôsoby, ako obohatiť naše spoločné dielo.

3. Rozhodnutie ako motivátor

Čo bolo pre nás ďalšou školou? Zaangažovať, naučiť a podporiť všetkých v tíme, aby sa nemuseli ale chceli rozhodovať. Uvedomili sme si, že mať možnosť rozhodnúť sa je silným motivátorom, ktorý nás drží pri vysokej výkonnosti. Presne tak ako to zažívame pri hraní online hier, kde potrebujeme v jednej sekunde vyhodnotiť situáciu a prijať rýchle a správne rozhodnutie. Hra nás motivuje, vťahuje a učí. Potom už len vnímame vplyv celého radu našich rýchlych rozhodnutí na výsledok, ktorý chceme dosiahnuť. Hra nás úplne pohltí a dopredu nás ženie neustála možnosť prijímať rozhodnutia, čím dokážeme ovplyvniť dianie a priblížiť sa k našim cieľom. Popritom sa učíme, zrýchľujeme a rozvíjame naše schopnosti.

Zlepšovanie schopnosti rozhodovať sa a Online hra

Získané skúsenosti sme preniesli do nášho špeciálneho školenia - Online simulácia podnikania. Prostredníctvom simulácie zažijete vzrušujúci pocit z hry, zlepšenie schopnosti rozhodovať sa a silnú motiváciu dosiahnuť ciele. Hra vás vtiahne do deja a počas celého trvania vás vedie k neustálemu rozhodovaniu sa.


Okrem rozvoja schopnosti rozhodovať sa, prejdete dôležitými oblasťami, ktoré ako manažéri potrebujete zvládnuť, prepojiť a vnímať vo vzájomných súvislostiach.

O čom budete na školení rozhodovať?

1. O stratégii virtuálnej firmy, jej smerovaní, taktikách a spôsobe ich implementácie

Základom úspešného riadenie firmy je dôkladné nastavenie stratégie a jej následná implementácia do všetkých oddelení cez výrobné, finančné, obchodné, HR až po marketingové. Neustále meniaci sa trh si vyžaduje od firiem byť v strehu, adaptovať sa na zmeny a využiť správne taktiky pri rozhodnutiach, ktoré ovplyvnia budúce výsledky spoločnosti.

V prvej časti hry spoznáte jednotlivé súvislosti a vzťahy, ktoré ovplyvňujú fungovanie spoločnosti, čo vám pomôže pri vytváraní stratégie.  Budete prijímať strategické rozhodnutia, ktoré budú mať dopad na dosahovanie vašich cieľov, pričom využijete aj svoju intuíciu. Výsledný efekt vašich rozhodnutí budete vidieť okamžite v reálnej simulácii, čo prispeje k rýchlemu učeniu sa a pochopeniu toho najdôležitejšieho, čo potrebujete pri smerovaní a riadení firmy, tímu, oddelenia.

2. O spojení stratégie s finančným plánovaním

Silu čísiel a ich prínos pre smerovanie spoločnosti je dôležité vnímať v kontexte so stratégiou, na ktorej ste sa dohovorili. V rámci stratégie budete sledovať a riadiť finančný tok vo vašej virtuálnej spoločnosti a vašimi rozhodnutiami ovplyvňovať jej finančnú stabilitu a výsledky. Je to ďalšia zo zručností, ktorú si rozviniete v motivačnom prostredí online simulácie. Inak povedané, budete rozhodovať aj vo finančných súvislostiach.

3. O efektivite tímu, ktorý sa spoločne rozhoduje

Tím je vždy silnejší ako jednotlivec. Pochopili sme, že tímy zložené z najlepších jednotlivcov nemusia byť najúspešnejšie. Výborné výsledky dosahujú firmy, ktoré cielene rozvíjajú schopnosti ľudí spolupracovať, a tým dosahovať spoločné ciele. V každom tíme je zmes rôznych typov osobností, ktoré prejavujú alebo presadzujú svoje postoje a záujmy. Vďaka možnosti spoznať váš tím a pochopeniu tímovej interakcie, zvýšite motiváciu k naplneniu zmyslu vašej činnosti. Pre konečný výsledok a dosiahnutie cieľov je tímová kooperácia rozhodujúca. Rozvoj schopnosti spolupracovať, komunikovať a zdieľať informácie v tíme je ďalšou súčasťou nášho školenia.

4. O správnej prezentácii výsledkov svojho tímu

Ďalšia náročná situácia a zároveň potrebná zručnosť manažéra. V poslednej časti online simulácie budete prezentovať a vyhodnocovať celkový vývoj vašej virtuálnej spoločnosti, ako sa vám darilo dosahovať stanovené ciele a k akým výsledkom ste sa dopracovali. Pri prezentácii sa prejaví vaša schopnosť vysvetliť svoje rozhodnutia, ohodnotiť a motivovať svoj tím a preukázať silu vášho postoja a svoje vodcovské schopnosti.

Inovatívne spoločnosti potrebujú vzdelaných, rozhľadených manažérov a zamestnancov. Od ich kvality závisí dlhodobá prosperita a rýchle napredovanie. Vzdelávanie, využívajúce atraktívne metódy a motivačné prostredie, prináša nielen zlepšovanie sa, ale aj lojalitu u ľudí, ich pozitívne vnímame a dôveru v budúcnosť spoločnosti.

Spoločnosť Libellius vznikla pred 14 rokmi a za ten čas prešla viacerými zmenami. Z nášho pohľadu to znamená neustále učenie sa nových vecí, ktoré nás posúvajú vpred.

Práve rozhodovanie sa je jednou z najdôležitejších zručností a schopností, ktorú sme si najprv nevedome a neskôr cielene osvojili. Každý z nás, ktorý vedie tímy vie, koľko rozhodnutí denne robí. Naučili sme sa, že aj schopnosť rozhodnúť sa určuje rozdiel medzi dobrými manažérmi a tými najlepšími.

Pozdvihnite úroveň firiem spolu s nami, a tým prispejeme k zlepšeniu prostredia pre nás všetkých!

 

Martin Chinoracký
Riaditeľ spoločnosti