Vitality Balance

Vitality Balance je komplexný program starostlivosti o človeka. Zaoberá sa dôležitými oblasťami, ktoré súvisia so spokojnosťou, zdravím, životným naplnením a vitalitou. Cyklus interaktívnych workshopov vedú odborníci na dané oblasti, sú podložené individuálnymi osobnostnými a zdravotnými analýzami účastníkov.

Účelom konceptu Vitality Balance je umožniť svojim zamestnancom celostný rozvoj osobnosti a podporiť ich zdravé presvedčenia a návyky. Hlavným zámerom je vyvážiť dôležité piliere života a tým zlepšiť celkovú psychickú a zdravotnú odolnosť. Osvetou v týchto témach pomáhame zvyšovať ich spokojnosť a radosť zo života a z práce.

Sebapoznanie

Poznajte samého seba prostredníctvom unikátnej osobnostnej diagnostiky v spojení s interaktívnym tréningom a cvičeniami. Sebapoznanie je základ osobnostného a profesionálneho rozvoja a nevyhnutnosťou pri zvládaní náročných situácií v živote a práci.

 • Sebauvedomenie
 • Sebariadenie
 • Sebamotivácia
 • Sociálne uvedomenie
 • Interpersonálne zručnosti
 • Kreativita v praxi

Stres a emócie

Umožnite svojim kľúčovým zamestnancom zlepšiť schopnosť vyrovnať sa s náročnými situáciami a nájsť možnosti a osvojiť si zručnosti, ako produktívne pracovať so stresom a negatívnymi emóciami v pracovnom procese, ako aj v bežnom živote.

 • Stres, jeho prejavy a vplyv
 • Ako získať psychickú odolnosť
 • Emócie a ich význam
 • Vedomie a pozornosť ako základný nástroj na zvládanie emócií
 • Mentálne techniky

Zdravé telo

Podporte a inšpirujte svojich zamestnancov v oblasti získania telesnej kondície a zdravých stravovacích návykov. Dajte možnosť vašim zamestnancom zistiť v akom stave majú svoj cievny systém.

 • Zdravá výživa a pohyb
 • Meranie telesných parametrov
 • Miera opotrebovania a starnutia ciev
 • Individuálna analýza cievneho systému a stresového profilu 

Benefity konceptu Vitality Balance

 • Zvýšite si celkovú stresovú odolnosť
 • Zredukujete chybné mentálne a zdravotné návyky
 • Zredukujete negatívne dôsledky stresu a nevhodnej životosprávy
 • Predídete vyčerpaniu a vyhoreniu
 • Zvýšite si celkovú psychickú pohodu, vitalitu a zdravie

Pre koho je koncept určený?

Je určený najmä pre ľudí, ktorí:

 • pracujú pod tlakom a stresom
 • riadia ľudí a majú veľkú zodpovednosť a chcú podávať vysoký pracovný výkon
 • chcú mať optimálnu kontrolu nad svojimi telesnými aj duševnými schopnosťami
 • chcú zlepšiť svoje reakcie na náročné situácie a stres
 • chcú zharmonizovať svoje reakcie, myslenie a emócie
 • chcú zlepšiť svoju psychickú odolnosť a efektívnejšie sa rozhodovať pod tlakom
 • chcú predísť vyhoreniu, zlepšiť svoje zdravie a psychickú pohodu.

Výhody pre zamestnávateľa:

 • zlepšenie celkovej spokojnosti a angažovanosť zamestnancov
 • zvýšená produktivita práce a zvýšenie dlhodobého výkonu
 • zníženie chybovosti pri práci
 • prevencia vzniku civilizačných ochorení zamestnancov, zvýšenie ich zdravotného uvedomenia
 • zníženie práceneschopnosti, fluktuácie a následných personálnych nákladov

Vedeli ste, že:

 • Zo štúdií vyplýva, že 50 – 60 % zo všetkých vymeškaných pracovných dní možno pripísať pracovnému stresu a psychosociálnym rizikám.
 • Počas obdobia deviatich rokov takmer 28 % európskych zamestnancov oznámilo, že sú vystavení psychosociálnym rizikám, ktoré ovplyvňujú ich duševnú pohodu.
 • V rámci prieskumu ESENER agentúry EU-OSHA sa zistilo, že pracovného stresu sa obáva 79 % manažérov v Európe.

Použite náš formulár

a my vás budeme kontaktovať o službách ktoré ste si zvolili, prípadne nám neváhajte zavolať

+421 918 700 041

Mám záujem o Vitality Balance