Súhlas so spracovaním osobných údajov

Odoslaním tohto formulára súhlasíte s nasledovnými podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov. V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) záujemca (ďalej len „dotknutá osoba“) poskytnutím svojich kontaktných údajov udeľuje spoločnosti Libellius, s.r.o. (sídlom: Hattalova 19, 831 03 Bratislava, IČO: 35909731) (ďalej len „Organizátor“) súhlas na spracovanie a správu osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email. Účelom poskytnutia a spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem organizátora, ktorý vzniká na základe odoslania kontaktného formulára dotknutou osobou. Vaše údaje sa použijú na spracovanie otázky a uložia na neskoršie použitie v prípade, že sa objaví nasledujúca otázka. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, pričom tieto nebudú zasielané do štátov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru ani medzinárodným organizáciám. Vaše osobné údaje budú na základe vášho súhlasu uchovávané počas trvania spracovania otázky, maximálne však počas 3 rokov, pričom udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať telefonicky na telefónom čísle 0915 700 505, zaslaním písomnej žiadosti na emailovú adresu info@libellius.com, alebo na korešpondenčnú adresu spoločnosti Libellius, s.r.o., Hattalova 19, 831 03 Bratislava. Neodvolaním udeleného súhlasu niektorým z vyššie spomenutých spôsobov súhlasí účastník so spracovaním jeho osobných údajov v uvedenom rozsahu. Účastník má právo informovať sa o rozsahu spracovaných údajov, účeloch ich využitia a tie obmedziť. Urobiť tak môže obrátením sa na organizátora prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov, kde mu budú zodpovedané všetky prípadné otázky zodpovednou osobou.